نام تعاونی :

رئیس هیئت مدیره :

توضیحات کلی :

تعاونی مسکن اداره مهندسی نیروی زمینی ارتش (شرکت تعاونی مسکن سپهر اداره مهندسی)

حجت مهربان معینی

تعاونی مسکن اداره مهندسی نزاجا در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت برج های چهارگانه جهت کارکنان نیروی زمینی ارتش واقع درپهنه نارنجستان شهرک چیتگر می باشد. پروژه برج های چهارگانه نزاجا یکی از شاخص ترین پروژه ها در رزومه ی این تعاونی می باشد.

تعاونی مسکن اداره مهندسی نزاجا در آبان ماه سال 1359 به منظور تامین مسکن اعضا تاسیس گردید.
سابقه و رزومه قدرتمند تعاونی مسکن اداره مهندسی نزاجا باعث خوشنامی برج های درحال ساخت نیرو زمینی ارتش در پهنه c شهرک چیتگر بوده است.
تهران، تقاطع فاطمی و کارگر، فرماندهی مهندسی نزاجا، دفتر تعاونی مسکن
کدپستی: 1411718541