همواره به پایان رساندن سال جاری دلگیری خاص خود را دارد که البته این دلگیری دیری نمی پاید و جای خود را به شعفی شیرین خواهد داد، با آغاز سال جدید و روز و روزگاری که بناست دیگرگونه رقم بخورد به اراده ی ما که رسام نقش های زندگی خود هستیم. نوروز بر تمامی عزیزان و مخاطبین این کمترین مبارک. امیدوارم روزهایتان همواره نو باشد و به پویایی و زیبایی بهار زندگی کنید.

 

                                                                                                                                                               بزرگمهر کیانی