مدارس منطقه 221399/11/23 7:56:35

آموزشگاه دخترانه غیردولتی بهار پروانه ها – شهرک گلستان

مهدکودک، پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول مجتمع دخترانه بهار پروانه ها از جمله مراکز آموزشی غیردولتی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران می باشد که در منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مرکز که دربرگیرنده مقاطع مهدکودک، پیش دبستان، ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه ...

مدرسه دخترانه عادی دولتی شهید دستغیب – دهکده المپیک

متوسطه دوره اول دبیرستان دخترانه شهید دستغیب از جمله مدارس دولتی منطقه 5 آموزش و پرورش می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه دوره اول مشغول به فعالیت می باشد. نشانی مدرسه شهید دستغیب: منطقه 22، زیبا دشت پایین، ...

مدرسه دخترانه غیردولتی پویندگان راه شفق – شهرک گلستان

پیش دبستانی و ابتدایی دوره اول و دوم دبستان دخترانه پویندگان راه شفق از جمله مدارس غیردولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقاطع پیش دبستان و ابتدایی دوره اول و دوم مشغول به فعالیت می ...

مجتمع آموزشی دخترانه عادی دولتی متانت – شهرک یاس

دبستان و متوسطه (دوره اول) مجتمع آموزشی دخترانه متانت از جمله مراکز آموزشی دولتی منطقه 22 شهرداری تهران می باشد. این مرکز در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه (دوره اول) مشغول به فعالیت می باشد. نشانی مجتمع آموزشی متانت: منطقه 22، دهکده المپیک، بلوار امیرکبیر، خیابان کوهک، ...

دبستان دخترانه غیردولتی نور ایمان – شهرک گلستان

پیش دبستان و ابتدایی (دوره اول و دوم) دبستان دخترانه نور ایمان عضو کانون مدارس اسلامی بوده و تنها مدرسه دخترانه اسلامی در منطقه 22 تهران است. این مدرسه در سال 1376 در منطقه 5 و در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران احداث گردیده است. در این مرکز کلاس های ...

مدرسه دخترانه غیردولتی آهو – دهکده المپیک

پیش دبستان و دبستان دبستان دخترانه آهو یکی از مدارس غیردولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقاطع پیش دبستان و ابتدایی (دوره اول و دوم) مشغول به فعالیت می باشد. نشانی دبستان آهو: منطقه 22، ...

دبستان دخترانه عادی دولتی آیت اله مدنی 2 – دهکده المپیک

ابتدایی دوره اول و دوم دبستان دخترانه آیت اله مدنی یکی از مدارس دولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) مشغول به فعالیت می باشد. نشانی دبستان آیت اله مدنی ...

دبستان هوشمند دخترانه غیردولتی نور تعالی – شهرک دانشگاه شریف

پیش دبستان و دبستان مدرسه غیردولتی هوشمند نور تعالی در مقاطع پیش دبستان و ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرک دانشگاه شریف مشغول به فعالیت می باشد. دبستان نور تعالی در فضایی مناسب، با بهره مندی از تجهیزات آزمایشگاهی کافی و امکانات کمک آموزشی استاندارد در منطقه 22 تهران ...

دبیرستان دخترانه عادی دولتی حجاب 1 – زیبادشت

متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی) دبیرستان دخترانه حجاب 1 یکی از مدارس دولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع متوسطه عمومی (دوره دوم) مشغول به فعالیت می باشد. نشانی دبیرستان حجاب 1: منطقه 22، بلوار ...