دوست مشاورم سلام!
بله درست شنیدید واقعا “داستان” معجزه می کنه
فرقی هم نمی کنه که داری چه چیزی رو به چه کسی می فروشی! همین که پرزنت خودت رو در قالب داستان براش تعریف کنی… اون و مشتاق شنیدن کردی
داستان شهرزاد قصه گو رو که حتما شنیدی
اون هم برای نجات جونش از عنصر روایت استفاده کرد و موفق شد مخاطب خودش رو تشنه ی شنیدن ادامه داستان نگه داره!
درباره “راوی دانای کل” بررسی کن… مطمئن باش سرنخ خوبی بهت دادم

با ما همراه باش… تابعد