تا چه حد درباره کارتان به صورت تخصصی فکر می کنید؟

تا چه اندازه کارتان را جدی می گیرید و براش برنامه ریزی می کنید؟