درباره کارتان فکر کنید!

تا چه حد درباره کارتان به صورت تخصصی فکر می کنید؟

تا چه اندازه کارتان را جدی می گیرید و براش برنامه ریزی می کنید؟

با فکر کردن مداوم درباره کارتان و آنالیز و بررسی راه هایی برای بهتر شدن در کارتان شاهد پیشرفت هایی خواهید بود که حتی باورش برای تان دشوار است!

به موانع و فرصت های کارتان چقدر فکر می کنید؟

تا زمانی که موانع و فرصت های کارتان را نشناسید، به راهکارها نیز فکر نمی کنید!