روز از نو، روزی از نو

 

همواره به پایان رساندن سال جاری دلگیری خاص خود را دارد

که البته این دلگیری دیری نمی پاید و جای خود را به شعفی شیرین خواهد داد،

با آغاز سال جدید و روز و روزگاری که بناست دیگرگونه رقم بخورد

به اراده ی ما که رسام نقش های زندگی خود هستیم.

نوروز بر تمامی عزیزان و مخاطبین این کمترین مبارک. امیدوارم روزهایتان همواره نو باشد و به پویایی و زیبایی بهار زندگی کنید.

                                                                        

                                                                                                                                  بزرگمهر کیانی