شیوه کار در بازار سرد!

بازار مسکن و املاک نیز مثل هر بازار دیگری، روزهای سرد و کم مشتری دارد که البته در این بازار نیز می توان خب کار کرد؛

  • برای خریدارتان فایل بیابید نه برعکس
  • قیمت فروشنده را تا حد امکان پایین بیاورید
  • زیاد تبلیغ کنید و همیشه در دسترس باشید
  • معرفی فایل براساس بازار سرد
  • بیشتر فایل های قیمت مناسب را معرفی کنید

در شرایط بازار سرد… مشاوری موفق است که برای خریدار فایل پیدا کند، نه اینکه برای فایل اش به دنبال مشتری باشد!

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی