مراحل یک پرزنت اثرگذار! (بخش چهارم)

 

بازیگر نقش اول نمایش تان باشید!

در تمامی مراحل پرزنت باید پررنگ ظاهر شوید و مدیریت جلسه را به عهده بگیرید.

مشتری باید تسلط شما بر منطقه و قیمت ها، صداقت و همدلی در ارائه راهکار و مشاوره و احترام و تواضع را در شما ببیند.

باید داستان هر فایل را با حوصله، آنقدر جذاب تعریف کنید که مشتری مشتاق بازدید از آن فایل شود.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی