جمعه, ۱ بهمن ۱۴۰۰ / قبل از ظهر / | 2022-01-21

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 3,789 تغییر : 2,789 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 70,040 تغییر : 6,070 تعداد معامله : 22,003
نماد : خاور نام : ایران خودرو دیزل آخرین : 1,102 تغییر : 4,595 تعداد معامله : 17,191
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,740 تغییر : 90.00 تعداد معامله : 12,118
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 150,150 تغییر : 146,660 درصد تغییر : 4,202.29
نماد : باران نام : بیمه زندگی باران آخرین : 4,022 تغییر : 3,500 درصد تغییر : 670.5
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 3,789 تغییر : 2,789 درصد تغییر : 278.9
نماد : فکمند نام : گسترش قطعه سازی کمند آخرین : 32,450 تغییر : 20,115 درصد تغییر : 163.07
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 555,450 تغییر : 336,602 درصد تغییر : 153.81
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,740 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : 113.884 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,950 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : 40.995 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,869 تغییر : 2.00 تغییر مالکیت حقوقی : 38.569 میلیون
نماد : ذوب نام : ذوب آهن اصفهان آخرین : 2,758 تغییر : 110.00 تغییر مالکیت حقوقی : 33.278 میلیون
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,223 تغییر : 2.00 تغییر مالکیت حقوقی : 30.693 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,082 تغییر : 74.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : وبیمهح نام : سر. صنعت بیمه (حق تقدم) آخرین : 1,000 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : -14,391,000
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 14,008 تغییر : 2,301 تغییر مالکیت حقوقی : -10,503,000
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 تغییر مالکیت حقوقی : -9,979,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,082 تغییر : 74.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,740 تغییر : 90.00 حجم عرضه حقوقی : 28.481 میلیون
نماد : ذوب نام : ذوب آهن اصفهان آخرین : 2,758 تغییر : 110.00 حجم عرضه حقوقی : 24.325 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,740 تغییر : 90.00 حجم تقاضا حقوقی : 142.365 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,082 تغییر : 74.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : ذوب نام : ذوب آهن اصفهان آخرین : 2,758 تغییر : 110.00 حجم تقاضا حقوقی : 57.603 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,869 تغییر : 2.00 حجم تقاضا حقوقی : 47.288 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,950 تغییر : 3.00 حجم تقاضا حقوقی : 41.144 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,450 تغییر : 300.00 تاثیر : 234.64
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,430 تغییر : 250.00 تاثیر : 208.8
نماد : اپال نام : فراوری معدنی اپال کانی پارس آخرین : 23,370 تغییر : 120.00 تاثیر : 134.74
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,950 تغییر : 3.00 تاثیر : 120.43
نماد : نوری نام : پتروشیمی نوری آخرین : 102,110 تغییر : 3,140 تاثیر : 112.28
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 2,589 تغییر : 9.00 تاثیر : -
نماد : سبجنو نام : سیمان بجنورد آخرین : 36,500 تغییر : 280.00 تاثیر : -
نماد : قزوین نام : قند قزوین آخرین : 4,340 تغییر : 92.00 تاثیر : -
نماد : دسبحانح نام : سبحان دارو (حق تقدم) آخرین : 5,850 تغییر : 6,380 تاثیر : -
نماد : دالبرح نام : البرزدارو (حق تقدم) آخرین : 11,000 تغییر : 490.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,082 تغییر : 74.00 ارزش معامله : 2.266 هزار میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 70,040 تغییر : 6,070 ارزش معامله : 1.802 هزار میلیارد
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,740 تغییر : 90.00 ارزش معامله : 1.312 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,950 تغییر : 3.00 حجم معامله : 259.19 میلیون
نماد : ذوب نام : ذوب آهن اصفهان آخرین : 2,758 تغییر : 110.00 حجم معامله : 228.47 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,082 تغییر : 74.00 حجم معامله : 224.78 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,740 تغییر : 90.00 حجم معامله : 195.15 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,582 تغییر : 5.00 حجم معامله : 147.01 میلیون
مشاهده بیشتر