زمینه فعالیت:

  • دوخت لباس زنانه

نام مسئول:

  • زهرا جهانگیرخان

نام مسئول مستقر:

  • معصومه آقایاری

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • حدود 20 سال

ساعت کاری:

  • 10 الی 19

شماره تماس:

  • 09192006195