زمینه فعالیت:

  • بلور فروشی

نام مسئول:

  • حسن باباپور

نام مسئول مستقر:

  • محمدنیا

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 2 سال

ساعت کاری:

  • 15 الی 21

شماره تماس:

  • 44763365 – 021