آفتاب بر همه یکسان می تابد!

 

همه اهالی کسب و کار به روز نو، روزی نو اعتقاد دارند و می دانند اگر حرکت کنند، برکت را به دنبال دارد.

در حرفه مشاوری املاک نیز شاید گاهی اوقات رکورد بازار باعث دلسردی مشاور شود.

برکت چون آفتاب است که بر همه یکسان می تابد و هر کسی به اندازه روزی اش از آن بهره می برد.

مگر اینکه در سایه نشسته باشید و خود را از آفتاب محروم کرده باشید.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی