استراتژی داشته باشیم!

 

هرمشاور املاکی می داند که بازار همیشه به یک صورت نیست و بسته به خیلی از شاخص ها تغییر می کند.

بدیهی است که تنها با یک روش یکسان نمی شود همیشه نتیجه گرفت. گاهی باید فایل محور کار کنیم و گاهی خریدار محور و گاهی…

مهم این است هر روز صبح که کارمان را آغاز می کنیم، بدانیم براساس کدام استراتژی باید عمل کنیم!

 

مدرسه مشاور آموز با بزرگمهر کیانی