اصول تبلیغ فایل (بخش دوم)

کارشناسی فایل

اگر از آندسته مشاورهایی هستید که اولین بار همراه مشتری به بازدید فایل هایتان می روید، باید همین الان تصمیم بگیرید الگوی کاری تان را تغییر دهید و قبل از آگهی کردن، ابتدا فایل را با دقت بسیار بالا بازدید کنید و نظر و قیمت کارشناسی تان را به مالک اعلام کنید.

اگر قیمت اعلامی مالک با قیمت کارشناسی شما تفاوت داشت، باید تلاش کنید مالک را به قیمت خودتان نزدیک کنید و در همین مکالمه می توانید تیپ شخصی مالک و راه های نفوذ به ذهن او را نیز بررسی و آنالیز کنید.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی