اصول تبلیغ فایل (بخش سوم)

 

تصاویر گویاتر از کلام

با این اصل از تبلیغات تمامی کارشناسان و متخصصین حرفه ای اتفاق نظر دارند که یک تصویر خوب با زاویه و نور مناسب می تواند خیلی گویاتر از چندین صفحه متن و جمله باشد. بنابراین همان بازدید کارشناسی اولیه می بایست در بهترین ساعت روز (از نظر نور مناسب جهت عکاسی) اتفاق بیفتد تا علاوه بر بازدید و برآورد قیمت و مذاکره با فروشنده، بتوانید عکس های مناسبی از تمامی قسمت های ملک و از زوایای مختلف تهیه کنید. عکس های زیاد دست شما را در ارسال آگهی با تعداد تصاویر بالا، باز می گذارد.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی