اصول تبلیغ فایل (بخش پنجم)

 

ابزارتان را کامل کنید

بهترین هنرمندان و صنعتگران هم بدون ابزار مناسب نمی توانند کار کنند. آیا ابزار کار شما کامل است؟ یک مشاور برای موفق بودن به چه ابزاری نیاز دارد؟

  • فایل مناسب = فایلینگ قوی و بروز
  • تبلیغات مناسب = وب، سوشیال مدیا، محیطی
  • ارائه مناسب = هماهنگی با مالک جهت بازدید
  • خدمات مناسب = اتاق قرارداد قوی

هرچه ابزارتان در بخش های مختلف کامل تر و بروزتر باشد، قدرت جذب تان بیشتر خواهد بود.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی