امیدواری و انرژی مثبت؛ کلید ورود به جاده موفقیت

 

برای همه ما به عنوان مشاور املاک پیش آمده است که گاهی تا چندماه موفق به بستن قرارداد نشده ایم و به ناامیدی رسیده ایم.

اما دیده ایم که پس از آن همه چیز روبراه شده است.

برای یک مشاور املاک مخصوصا تازه کارها امیدواری، انرژی مثبت و قدرت نه شنیدن کلید ورود به جاده پیروزی است.

ما هرگز تسلیم نمی شویم!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی