بازار خریدار محور!

 

اینکه در هر بازاری باید استراتژی متناسب با آن بازار داشته باشیم را دانستیم.

حال در بازار فعلی که رکود حاکم شده است؛

  • تمرکز بر خریدار مصرف کننده
  • تراش دادن قیمت فایل ها در حد توان
  • تبلیغات رفتار محور و در دسترس بودن
  • پرزنت فایل براساس بازار مصرفی
  • تمرکز بر فایل هایی که قیمت جذاب دارند

در شرایط بازار رکود تورمی …

تنها مشاوری موفق می شود که محوریت و تمرکزش روی خریداری باشد که مصرف کننده است.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی