بازار خوب و بد نداریم!

 

جدای از تحلیل های علمی و تجربی درباره بازار مسکن، برای یک مشاور املاک چیزی به عنوان بازار خوب و بازار بد نباید وجود داشته باشد.

مشاور املاک بودن یک حرفه است و کسی که وارد این کار می شود 12 ماه سال را به پیشرفت فکر می کند.

البته که برای هر وضعیتی از بازار باید سیاست کاری خاصی اندیشید اما…

برای یک حرفه ای… واژه های چون بازار بد، شانس، اتفاق و… تنها یک ذهنیت هستند.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی