باید بدانید رئیس کیست!

 

برای هر مشاور املاکی پیش آمده است که در زمان پرزنت یا بازدید، مشتری به همراه یک یا چند نفر برای بررسی و تصمیم گیری آمده است.

هرکدام از آنها نیز به نوبه خود اظهارنظر و کارشناسی کرده و سعی می کنند شما را به چالش بکشند.

در این موقعیت شما چه می کنید؟

عصبی می شوید یا قید آن را می زنید؟

یک حرفه ای… در این موقعیت باید بفهمد رئیس کیست؟

چه کسی بیشترین نفوذ را روی دیگران دارد؟

رئیس شان را مجاب کنید… کار تمام است!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی