مجموع کارکرد مفید روزانه ت چقدره؟

چند ساعت در روز به صورت میانگین کار مفید و خروجی دار انجام میدی؟