برنامه کاری روزانه داشته باشید!

کارهایی که در طول یک روز کاری انجام می دهید را یادداشت کنید

در انتهای روز خودتان متوجه می شوید که چقدر کار مفید انجام داده اید!

مجموع کارکرد مفید روزانه ت چقدره؟

چند ساعت در روز به صورت میانگین کار مفید و خروجی دار انجام میدی؟