برنامه کاری روزانه هر مشاور بیانگر میزان موفقیت اوست!

 

هر مشاور باید در روز؛

  • آگهی های دیوار را رصد و استخراج کند
  • پیگیری های تلفنی هاش را انجام دهد
  • بازدیدهای کارشناسی اش را برود
  • برای روز بعد برنامه ریزی کند و…

آیا شما به عنوان یک مشاور املاک برنامه منظم روزانه دارید؟

برنامه یک روز خود را کامنت بنویسید.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی