به جای مشتری بجنگ!

 

مشاوری که کار املاک را به صورت حرفه ای انجام می دهد،

می داند که در مقابل خریدار باید خود را جای فروشنده بگذارد و همینطور در مقابل فروشنده خود را وکیل خریدار بداند و قبل از رو در رو کردن دو طرف…

قیمت و شرایط پرداخت را به نفع هر دو طرف متعادل کند و اصطکاک را در جلسه قرارداد به حداقل برساند، بنابراین؛

به جای مشتری و از طرف او بجنگید!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی