به روز باشید!

 

اطلاعات در هر حوزه ای برای یک مشاور حرفه ای مانند ابزار عمل می کند.

علاوه بر اطلاعات تخصصی در زمینه املاک باید بتوانید در حوزه های مختلف به ویژه …

در زمینه اقتصاد کلان، سیاست روز و نرخ شناور بازارهای مختلف مرتبط با ملک، حرفی برای گفتن داشته باشید.

یک مشاور حرفه ای هرگز در برابر اظهارنظر مشتری در هر زمینه ای سکوت نمی کند.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی