حوصله داشته باشیم!

 

در همه کسب و کارها یک توافق کلی وجود دارد: همیشه حق با مشتری است!

این جمله یعنی همه مشتری ها با هر نوع برخورد و ادبیاتی…

در طول روز امکان دارد به عنوان مشاور تلفنی یا حضوری با انواع مشتری ها با برخوردها و ادبیات مختلف روبرو شویم که برخی برایمان خوشایند نباشد.

مهم ترین درس امروز این است که؛

حوصله داشته باشیم!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی