خود را بهتر بشناسید!

 

به عنوان یک مشاور املاک چقدر از خصوصیات و توانایی های خود اطلاع دارید؟

آیا اگر مشتری بسیار شوخ یا بسیار جدی بود می توانید شرایط را مدیریت کنید؟

اگر خریدار و فروشنده کارشان به مشاجره کشید قید آن معامله را می زنید؟

هر مشاور باید از ابعاد شخصیت خود و میزان توانمندی و استعدادهایش کاملا شناخت داشته باشد تا بتواند بیشترین کارآیی را از خود انتظار داشته باشد.

خود را کاملا بشناسید!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی