در تخصص خود باسواد باشید!

 

برای یک مشاور املاک در هر بخشی که فعالیت می کند…

دانستن تمامی اطلاعات تخصصی و اصطلاحات فنی آن در حوزه الزامی است.

مشاور نقش راهنما را دارد و اگر در حیطه کاری اش معنی حتی یک کلمه را نداند اعتبار خود را نزد مشتری از دست می دهد.

امروزه با منابع فراوان از محتواهای فنی در هر حوزه ای، یافتن اطلاعات ساده است.

پس در تخصص خود با سواد باشید.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی