کسانی که شغل آزاد دارند بیشتر درک می کنند داستان روزی ای را که مقدر است یعنی چه! وقتی مثل کارمند جماعت حقوق و درآمد مشخص و ثابتی نداشته باشی دو نکته را به خوبی باید بدانی. اولین نکته این است که هیچ محدودیتی برای کسب درآمد نداری و می توانی تا هر جا که توان داری کار کنی و کسب درآمد کنی و اما نکته دوم که اهمیت بسیار بیشتری دارد؛ تو می دانی که روزی ات مقدر است و با همین باور است که روز را شروع می کنی. ابتدای ماه شاید هیچ ذهنیتی از نتیجه و پایان ماه نداشته باشی و اصلا ندانی که در نهایت چگونه می توانی از پس تامین مخارج و هزینه هایت بربیایی و دقیقا نکته همین جاست!

از قدیم گفته اند از تو حرکت از خدا برکت. کنایه زیبایی که تنها شرط برکت در رزق و روزی را حرکت و تلاش تو می داند و به درستی این مفهوم را تداعی می کند که تنها پشتکار و کوشش از سوی انسان منجر به نتیجه و برکت از سوی خداوند خواهد شد. به این معنی که هیچ تلاش و کوششی نیست که به نتیجه منتهی نشود. در شغل مشاوری املاک نیز این نکته به خوبی قابل مشاهده و بررسی است. تصور کنید ابتدای ماه که کار را شروع می کنی هیچ ذهنیتی از آخر ماه نداری و نمی دانی چگونه باید قبض ها را پرداخت کنی و از پس اقساط و مخارج برآیی، تنها شروع می کنی و باتوکل به خدا و امید به همت و تلاش خودت جاری می شوی و به تعبیری “دل به یار و سر به کار” می دهی و زیبایی این راه به این است که اصلا نمی دانی چه زمانی اتفاق می افتد ولی با این ایمان و باور که روزی ات مقدر است دست از تلاش برنمی داری، گاهی به مو می رسد ولی هرگز پاره نمی شود.

در این مسیر هر روز، روز خداست و روزی است که روزی ات مقدر است!

نگارنده؛ بزرگمهر کیانی