کسانی که شغل آزاد دارند بیشتر درک می کنند داستان روزی ای را که مقدر است یعنی چه!

وقتی مثل کارمند جماعت حقوق و درآمد مشخص و ثابتی نداشته باشی دو نکته را به خوبی باید بدانی.

اولین نکته این است که هیچ محدودیتی برای کسب درآمد نداری

می توانی تا هر جا که توان داری کار کنی و کسب درآمد کنی.

و اما نکته دوم که اهمیت بسیار بیشتری دارد؛

تو می دانی که روزی ات مقدر است و با همین باور است که روز را شروع می کنی.

ابتدای ماه شاید هیچ ذهنیتی از نتیجه و پایان ماه نداشته باشی

اصلا ندانی که در نهایت چگونه می توانی از پس تامین مخارج و هزینه هایت بربیایی و دقیقا نکته همین جاست!

از قدیم گفته اند از تو حرکت از خدا برکت.

کنایه زیبایی که تنها شرط برکت در رزق و روزی را حرکت و تلاش تو می داند و به درستی این مفهوم را تداعی می کند.

تنها پشتکار و کوشش از سوی انسان منجر به نتیجه و برکت از سوی خداوند خواهد شد.

به این معنی که هیچ تلاش و کوششی نیست که به نتیجه منتهی نشود.

در شغل مشاوری املاک نیز این نکته به خوبی قابل مشاهده و بررسی است.

تصور کنید ابتدای ماه که کار را شروع می کنی هیچ ذهنیتی از آخر ماه نداری.

نمی دانی چگونه باید قبض ها را پرداخت کنی و از پس اقساط و مخارج برآیی.

تنها شروع می کنی و باتوکل به خدا و امید به همت و تلاش خودت جاری می شوی

به تعبیری “دل به یار و سر به کار” می دهی و زیبایی این راه به این است که اصلا نمی دانی چه زمانی اتفاق می افتد.

ولی با این ایمان و باور که روزی ات مقدر است دست از تلاش برنمی داری، گاهی به مو می رسد ولی هرگز پاره نمی شود.

در این مسیر هر روز، روز خداست و روزی است که روزی ات مقدر است!

نگارنده؛ بزرگمهر کیانی