روز مهندس مبارک

بزرگی هر کسی، به اندازه توانمندی او در برطرف کردن آلام و دردهای دیگران معنی پیدا می کند.

پنجم اسفند، روز مهندس را به شما تبریک می گوییم.

روابط عمومی مدرسه مشاورآموز