میانگین کارکرد مفید روزانه ت چقدره؟
شده تا حالا طوری کار کنی که زمان کم بیاری؟