سبک کاری خود را داشته باشید!

 

حرفه ی مشاوری املاک به دلیل گستردگی در بخش های مختلف بازار، دست مشاور را برای بکارگیری شیوه های مختلف کار کردن باز می گذارد.

این آزادی عمل برای مشاور می تواند بسیار مفید باشد اگر ابتکار عمل را در دست بگیرد و بداند در هر نقطه ای از کار که هست چگونه باید عمل کند و با چه روشی موانع را از پیش رو بردارد.

در این حرفه مشاوری موفق است که متفاوت بوده و

سبک کاری خود را داشته باشد!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی