برای همه ما به عنوان مشاور املاک روزهایی پیش آمده که نمی دانیم چکار کنیم!

این یعنی برای کسب و کارمان سیستم و برنامه خاصی نداریم و براساس هرچه باداباد کار می کنیم. در صورتی که برای هر مرحله از کارمان باید از قبل برنامه ریزی و استراتژی داشته باشیم تا بدانیم در هر روز و ساعت طبق برنامه چه کاری باید انجام دهیم. بنابراین درس امروز این است؛

بدون سیستم سازی کار انجام نمی شود!

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی