مشاوران املاک دو دسته اند؛

برخی از سر بیکاری آمده اند در این صنف و هدف خاصی ندارند و می نشینند تا مشتری و قرارداد به سمت شان بیاید.

بر خی شغل مشاور املاک را انتخاب کرده اند و هدف و دورنما دارند و از هر تماس و مراجعه حضوری بیشترین بهره را می برند.

هر دو لحظه شماری می کنند: دسته اول برای تعطیل شدن دفتر، دسته دوم برای باز شدن دفتر و شروع یک روز جدید!

اولی از کار فرار می کند، دومی از خواب به کار!

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی