قانون دایره چیست؟

هر مشاوراملاک دایره ای از مشتریانی دارد که با آنها سر و کار دارد.

مشاوراملاک
  • فروشنده
  • خریدار

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی