قانون دایره چیست؟

گاهی اما کار به این سادگی نیست و مشاور می بایست دایره های دیگر از محدوده تاثیرگذاری را در اختیار داشته باشد تا به نتیجه برسد.

مشاور املاک
  • فروشنده
  • واسطه
  • سرمایه گذار
  • خریدار

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی