قانون دایره چیست؟

شما به عنوان مشاوراملاک چند دایره تاثیرگذاری دیگر می توانید اضافه کنید؟

نکته اصلی اینجاست که هر مشاور با ترسیم ذهنی دایره تاثیرگذاری و بخش بندی آنها و تشکیل رابطه مستقیم و منطقی بین آنها، می تواند روند پیشرفت کارش را به صورت کاملا آگاهانه مهندسی کرده و درصد موفقیت و پیشرفت خود را تا حد امکان بالا ببرد.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی