قانون دایره چیست؟

با قانون دایره می توانید هر کسب و کاری را با نظم بیشتری مدیریت کنید.

در هر کسب و کاری که با مشتری سر و کار دارد نیاز به پیگیری دارد و با بکار بردن قانون دایره، می توانید درک بهتری نسبت به آنچه در حال اتفاق افتادن است داشته باشید. اما قانون دایره واقعا چیست؟

ادامه در پست بعد

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی