قدرت مقایسه و تحلیل!

 

یکی از اصلی ترین مهارت های یک مشاور املاک توانایی تحلیل بازار ملک و مسکن به زبان ساده برای مشتری و مقایسه آن با انواع دیگر سرمایه گذاری است.

مشتری تا توجیه نشود که چرا باید ملک پیشنهادی شما را بخرد، پای میز قرارداد حاضر نمی شود. اطلاعات یک مشاور از بازار و نوسانات بازار، یکی از مهم ترین ابزار کار اوست.

تا می توانید درباره وضعیت بازار و اصول سرمایه گذاری در اقتصاد مطالعه کنید.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی