مراحل ارائه فایل؛

داستان تان را جذاب شروع کنید!

اگر کمی خلاقیت را چاشنی کارتان کنید، می توانید برای هر فایل مثل یک داستان جذابیت ایجاد کرده و در این مرحله موقعیت مکانی و اسم و رسم سازنده را معرفی کنید.

اگر پروژه پیش فروش معرفی می کنید به ارائه تصویرهای ذهنی بپردازید. تصاویری که رنگ و بوی اطمینان و استحکام داشته باشد.

ادامه در پست بعد

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی