مراحل ارائه فایل؛

مشخصات کلی!

این مرحله همان جایی است که باید قلاب تان گیر کند و نظر مشتری به گفته های شما جلب شود. اطلاعات اصلی مثل متراژ، طبقه، جهت و امکانات فایل را با حوصله توضیح دهید.

به تمامی سوالاتش با دقت پاسخ دهید و در هر مرحله مطمئن شوید که اطلاعاتی که داده اید را به درستی متوجه شده است.

ادامه در پست بعد

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی