مراحل ارائه فایل؛

قیمت و شرایط پرداخت

به اینجا که رسیدید مشتری می بایست به بالاترین حد از توجه و تمرکز رسیده باشد. وقتی این آمادگی را از سوی او دیدید می توانید قیمت پیشنهادی را اعلام کنید و در صورتی که فایل موردنظر شرایط پرداخت دارد به دقت آن شرایط را شرح دهید. (ترجیحا اگر بتوانید تمامی موارد را برایش یادداشت کنید بسیار کاربردی تر است)

ادامه در پست بعد

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی