مراحل ارائه فایل؛

تحلیل و توصیه های لازم

معمولا در این مرحله مشتری درباره قیمت صحبت می کند. به او اطمینان دهید معامله منصفانه پیش خواهد رفت و فایل را نسبت به شرایط موجود در بازار و فایل های مشابه تحلیل کنید. اینکه  چرا این فایل می تواند گزینه مناسبی برای او باشد و توصیه کنید اگر نیاز به تحقیق دارد چگونه این کار را بکند که بازار شلوغ نشود.

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی