مراحل ارائه فایل؛

او را مشتاق شنیدن کنید!

بسته به تیپ شخصیتی خریدار، به او اطمینان دهید که تمامی موارد را به صورت کامل به او توضیح می دهید و با کمک هم به یک گزینه مطمئن می رسید. در همین مرحله است که مشتری براساس نوع برخوردتان، باید به شما اعتماد کند.

ادامه در پست بعد

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی