مراحل یک پرزنت اثرگذار!

اجازه دهید اول مشتری حرف بزند!

شروع به حرف زدن و پرزنت از همان ابتدا، حرفه ای بودن شما را نشان نمی دهد بلکه از همین اول راه ذهن مشتری را از شما دور کرده و همراهتان نمی آید.

باید ابتدا اجازه دهید مشتری انتظارات و خواسته اش را از شما بگوید. در همین مرحله است که شما می توانید او را تحلیل و بررسی کنید.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی