مراحل یک پرزنت اثرگذار! (بخش سوم)

 

پرسیدن سوال تکراری “چقدر بودجه دارید؟” ممنوع!

این سوال به قدری تکراری و کلیشه ای شده است که پرسیدنش تنها باعث می شود مشتری گارد بگیرد و شما را نیز به چشم بقیه نگاه کند.

می توانید فایل هایتان را از نظر قیمت دسته بندی کنید و ابتدا این دسته بندی را برایش شرح دهید. خود او به شما می گوید چقدر پول دارد!

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی