مراحل یک پرزنت اثرگذار! (بخش پنجم)

 

تمام کننده باشید!

همگام با ذهن مشتری حرکت کنید. نه کندتر و نه سریع تر. گاهی مشتری بین چند گزینه دچار تردید می شود و تصمیم گیری برایش سخت است.

به عنوان مشاور، با حذف چند گزینه براساس معیارها و اولویت هایش، او را به دو گزینه برسانید. انتخاب آسان می شود. گاهی مشتری انتخابش را کرده و فقط از شما تایید می خواهد.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی