مراحل یک پرزنت اثرگذار!

با انرژی مثبت و اعتماد به نفس با مشتری روبرو شوید!

در برخورد اول، میزان انرژی شما و اعتماد به نفس تان به عنوان یک مشاور تاثیر زیادی روی مشتری خواهد گذاشت.

در واقع پس از این مرحله است که مشتری فکر می کند از شما خوشش میاید یا نه!

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی