مشتری را تحلیل کنید!

 

در تمامی کسب و کارهایی که با مشتری حضوری سر و کار دارند،

تحلیل مشتری از روی نکات گفتاری، رفتاری و آمادگی رفتار متقابل با هر تیپ شخصیتی می بایست جزو توانایی های یک مشاور املاک باشد.

مشاور باید بتواند از روی نوع لباس پوشیدن و نشستن و لحن حرف زدن مشتری او را تحلیل کرده و بشناسد.

مشتری را خوب بشناسید!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی