موفقیت یک مشاور املاک به 2 عالی بستگی دارد!

 

مشتری باید به این نتیجه برسد:

  • کار بلد هستید
  • صادق هستید

اگر مشتری این دو عامل را در شما دید، می توانید مطمئن باشید او را جذب کرده اید.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی