واقعیت منطقی چیست؟

گاهی از سوی مشتری به چالش کشیده می شوید و با سوال هایی مواجه می شوید که دانسته هایتان را زیر سوال می برد.

در این مواقع اصلا نباید در مقابل مشتری جبهه بگیرید یا گیج شوید.

بهتر است با او همراه شوید و با طرح سوال از خودتان (از جانب او) و ارائه پاسخ های منطقی، او را به واقعیت آنچه مدنظرتان بوده برسانید!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی